Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số chất lượng 6 tháng cuối năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
                                     
      BÁO CÁO              
    KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023            
                                     
I. Chỉ số 2:  Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên                  
Chỉ số 2 Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên                    
Phương pháp tính Tử số Số lượng phẫu thuật loại II trở lên được thực hiện trong kỳ báo cáo *100%                    
Mẫu số Tổng số phẫu thuật đã thực hiện trong kỳ báo cáo                    
Khoa Ngoại Sản                    
Tần suất BC (tháng) 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm                    
Kết quả (%) 225/233*100 =96.5% 245/256*100  =95.7%        97/97*100       =100%         91/91*100      =100%                    
Nhận xét: Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên trong 6 tháng cuối năm khoa Sản là 100% đạt tỷ lệ cao hơn khoa Ngoại là 95.7%.            
II. Chỉ số 4:  Số sự cố y khoa nghiêm trọng                            
Nhận xét: Trong 6 tháng cuối năm 2023 tất cả các khoa, phòng không để xảy ra sự cố y khoa nào nghiêm trọng.              
III. Chỉ số 5: Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng                            
Nhận xét: Trong 6 tháng cuối năm 2023 tất cả các khoa, phòng không để xảy ra sự cố ngoài y khoa nào nghiêm trọng.              
IV. Chỉ số 8:  Công suất sử dụng giường bệnh thực tế                          
Chỉ số 8 Công suất sử dụng giường bệnh thực tế    
Phương pháp tính Tử số Tổng số ngày điều trị nội trú trong kỳ báo cáo * 100%    
Mẫu số Tổng số giường bệnh thực tế * Số ngày trong kỳ báo cáo    
Khoa Ngoại Sản Nội  Nhi KB-LCK Cấp cứu YHCT Truyền nhiểm    
Tần suất BC (tháng) 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm    
Kết quả (%) 3384*100/ 26*181  =71.9% 4145*100/ 26*214 =74.5% 2346*100/ 33*181 =39.3%   2352*100/     33*214  =33.3% 6894*100/ 37*181 =103% 8144*100/ 37*214 =102.8% 5794*100/ 35*181 =91.5% 7673*100/ 35*214 =102.4% 930*100/ 13*181 =39.5% 1126*100/13*214 =40.5% 3292*100/ 20*181 =90.9% 4051*100/ 20*214 =94.6% 1999*100/ 15*181 =73.6% 2622*100/15*214 =81.7% 1226*100/ 11*181 =61.6% 2043*100/ 11*214 =86.8%    
Nhận xét: Công suất sử dụng giường bệnh thực tế 6 tháng cuối năm cao nhất là khoa Nội 102.8%; thấp nhất là khoa Sản 33.3%. So sánh với 6 tháng đầu năm thì công suất sử dụng giường bệnh thực tế của 6 tháng cuối năm ởmột số khoa đều cao hơn. Tuy nhiên có khoa Sản công suất sử dụng giường bệnh giảm hơn so vơi 6 tháng đầu năm, và giảm hơn so với năm 2022.     
V. Chỉ số 10:  Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong tất cả các bệnh                  
Chỉ số 10 Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong tất cả các bệnh                    
Phương pháp tính Tử số Số lượng người bệnh bị tử vong trong đơn vị và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong kỳ báo cáo * 100%                    
Mẫu số Tất cả người bệnh nội trú trong kỳ báo cáo                    
Khoa Cấp cứu-HSTC                    
Tần suất BC (tháng) 6 tháng đầu năm 6 tháng cuối năm                    
Kết quả (%) 1*100/818=0.12% 2*100/1016=0.19%                    
Nhận xét: Tỷ lệ tử vọng tại khoa Cấp cứu 6 tháng cuối năm là 0.19% cao hơn 6 tháng đầu năm là 0.12%.                
VI. Chỉ số 11: Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)        
Chỉ số 11 Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)    
Phương pháp tính Tử số Số lượng người bệnh được các khoa chỉ định chuyển lên tuyến trên trong kỳ báo cáo * 100%    
Mẫu số Tất cả người bệnh nội trú trong kỳ báo cáo    
Khoa Ngoại Sản Nội  Nhi KB-LCK Cấp cứu YHCT Truyền nhiểm    
Tần suất BC (tháng) 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm 6th đầu năm 6th cuối năm    
Kết quả (%) 55/779 *100=7% 84/969 *100=8.7% 8/619   *100=1.2% 11/658 *100=1.7% 22/323 *100=6.8% 23/1452 *100=1.6% 32/1163 *100=2.7% 35/1377 *100=2.5% 1/158 *100=0.6% 0/194 *100=0% 186/818 *100=22.7% 196/1016 *100=19.3% 0/251 *100=0% 0/330 *100=0% 0/260 *100= 0% 21/512 *100=4.1%    
Nhận xét: Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên trong 6 tháng cuối năm tất cả các khoa cao nhất là khoa Cấp cứu 19.3%; thấp nhất khoa KB-LCK và YHCT. So sánh với 6 tháng đầu năm thì tỷ lệ chuyển lên tuyến trên ở một số khoa có xu hướng giảm.     
VII. Chỉ số 12: Tỷ suất tai nạn thương tích do vật sắc nhọn                 
 Nhận xét: Trong 6 tháng cuối năm 2023 tất cả các khoa, phòng báo cáo không có nhân viên y tế nào bị tai nạn  thương tích do vật sắc nhọn.    
VIII. Chỉ số 14: Tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế          
Chỉ số 14 Tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế                
Phương pháp tính Tử số [(Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát hài lòng của người thứ 1) / (Tổng số câu hỏi)] + [(Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát hài lòng của người thứ 2) / (Tổng số câu hỏi)] + [(Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát hài lòng của người thứ n) / (Tổng số câu hỏi)].                
  Mẫu số Tổng số người được khảo sát.                
Khoa Tổ chức hành chính                
Tần suất BC (tháng) 6th đầu năm 6th cuối năm                
Kết quả (%) 3174/4532*100=70% 2905/4400*100=66%                
Nhận xét: Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế 6 tháng cuối năm 2023 là 66%. Tỷ lệ này thấp hơn 6 tháng đầu năm là 70%.
IX. Chỉ số 15:  Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh                      
Chỉ số 15 Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh            
Phương pháp tính Tử số Số người bệnh hài lòng với các dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị*100%            
Mẫu số Tổng số người bệnh được hỏi            
Khoa Phòng điều dưỡng            
Tần suất BC (tháng) 6th đầu năm 6th cuối năm            
Kết quả (%) 3043/4092*100=74.4% 863/961*100=89.8%            
Nhận xét: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh 6 tháng cuối năm là 85% cao hơn 6 tháng đầu năm.             
     Trên đây là báo cáo thực hiện chỉ số chất lượng tại trung tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.                  

Báo cáo kết quả đánh gái chỉ số chất lượng 6 tháng đầu năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                    
TRUNG TÂM Y TẾ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    
HUYỆN YÊN THẾ              
 
   
 
                                                       
                                     Ngày 01 tháng 8 năm 2023                                                    
                                                                                   
    BÁO CÁO                                                        
    KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023                                                        
                                                                                   
I. Chỉ số 1: Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến                                                                  
Chỉ số 1  Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến                                                      
Phương pháp tính Tử số Số kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến được cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Y tế/Sở Y tế) * 100%                                                      
Mẫu số Tổng số kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến được liệt kê tại Thông tư 43/2013/TT-BYT                                                      
Khoa Xét nghiệm CĐHA Ngoại Sản Nội Nhi Cấp cứu YHCT                                                
Tần suất BC (tháng) 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm                                                
Kết quả (%) 70/296*100= 23.6% 73/79*100= 92.4% 76/500*100= 15.2% 104/227*100= 45.8% 67/100*100= 67% 820/1286*100= 63.8% 155/192*100= 80.7% 125/638*100= 19.6%                                                
Nhận xét:  Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến 6 tháng đầu năm cao nhất khoa Chẩn đoán hình ảnh đạt 92.4%; thấp nhất khoa Ngoại tổng hợp 15.2%.                                                       
II. Chỉ số 2: Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên                                                                        
Chỉ số 2 Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên                                                                  
Phương pháp tính Tử số Số lượng phẫu thuật loại II trở lên được thực hiện trong kỳ báo cáo *100%                                                                  
Mẫu số Tổng số phẫu thuật đã thực hiện trong kỳ báo cáo                                                                  
Khoa  Ngoại  Sản                                                                  
Tần suất BC (tháng) 6 th đầu năm 6 th đầu năm                                                                  
Kết quả (%) 225/233*100=96.5% 97/97*100=100%                                                                  
Nhận xét:  Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên tại khoa Sản đạt tỷ lệ cao hơn khoa Ngoại là 100%.                                                          
III. Chỉ số 4: Số sự cố y khoa nghiêm trọng                                                                        
Nhận xét: Trong 6 tháng đầu năm 2023 tất cả các khoa, phòng không để xảy ra sự cố y khoa nào nghiêm trọng.                                                        
IV. Chỉ số 5: Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng                                                                      
Nhận xét: Trong 6 tháng đầu năm 2023 tất cả các khoa, phòng không để xảy ra sự cố ngoài y khoa nào nghiêm trọng.                                                      
V. Chỉ số 8:  Công suất sử dụng giường bệnh thực tế                                                                    
Chỉ số 8 Công suất sử dụng giường bệnh thực tế                                                      
Phương pháp tính Tử số Tổng số ngày điều trị nội trú trong kỳ báo cáo * 100%                                                      
Mẫu số Tổng số giường bệnh thực tế * Số ngày trong kỳ báo cáo                                                      
Khoa Ngoại Sản Nội Nhi Khám bệnh LCK Cấp cứu YHCT Truyền nhiễm                                      
Tần suất BC (tháng) 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm                                      
Kết quả (%) 3384*100/ 26*181=71.9% 2346*100/ 33*181=39.3% 6894*100/ 37*181=103% 5794*100/ 35*181=91.5% 930*100/ 13*181=39.5% 3292*100/ 20*181=90.9% 1999*100/ 15*181=73.6% 1226*100/ 11*181=61.6%                                      
Nhận xét:  Công suất sử dụng giường bệnh thực tế 6 tháng đầu năm 2023: Cao nhất  khoa Nội là 103%; lần lượt khoa Nhi là 91.5%; khoa Cấp cứu là 90.9%; khoa YHCT là 73.6%; khoa Ngoại là 71.9%; khoa Truyền nhiễm là 61.6%;  khoa KB-LCK 39.5%; thấp nhất là khoa Sản 39.3%. Như vậy so sánh với công suất sử dụng giường bệnh 6 tháng đầu năm của một số khoa tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2022 (Cao nhất  khoa Cấp cứu là 81.5%; lần lượt khoa Nội là 73.9%; khoa Ngoại là 60.3%; khoa Nhi là 51.2%; khoa YHCT là 38.1%; khoa Truyền nhiễm là 36.3%;  khoa Sản 35.7%; thấp nhất là khoa KB-LCK 9.1%).                                                                                                                         
VI. Chỉ số 10: Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong tất cả các bệnh                                      
Chỉ số 10 Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong tất cả các bệnh                                                
Phương pháp tính Tử số Số lượng người bệnh bị tử vong trong đơn vị và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong kỳ báo cáo * 100%                                              
Mẫu số Tất cả người bệnh nội trú trong kỳ báo cáo                                              
Khoa Cấp cứu-HSTC                                              
Tần suất BC (tháng) 6 tháng đầu năm                                                                
Kết quả (%) 1*100/818=0.12%                                                                
Nhận xét: Trong 6 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về tại các khoa là 0.12%.                                                      
VII. Chỉ số 11: Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)                                                                
Chỉ số 11 Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)                                                      
Phương pháp tính Tử số Số lượng người bệnh được các khoa chỉ định chuyển lên tuyến trên trong kỳ báo cáo * 100%                                                      
Mẫu số Tất cả người bệnh nội trú trong kỳ báo cáo                                      
Khoa Ngoại Sản Nội Nhi Khám bệnh LCK Cấp cứu YHCT Truyền nhiễm                                
Tần suất BC (tháng) 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm 6 th đầu năm                                
Kết quả (%) 55/779*100=7% 8/619*100= 1.2% 22/323*100=6.8% 32/1163*100=2.7% 1/158*100= 0.6% 186/818*100=22.7% 0/251*100= 0% 0/260*100= 0%                                                
Nhận xét:  Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh) 6 tháng đầu năm 2023: Cao nhất là khoa Cấp cứu 22.7%; sau đó là khoa Ngoại 7%; khoa Nội là 6.8%; khoa Nhi là 2.7%; khoa Sản là 1.2%; khoa KB-LCK 0.6%; khoa YHCT và Truyền nhiễm không có ca nào chuyển tuyến. Như vậy so sánh với tỷ lệ chuyển lên tuyến trên trong 6 tháng đầu năm có một số khoa cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2022 (Cao nhất là khoa Cấp cứu 20.2%; sau đó là khoa Ngoại 9.3%; khoa Truyền nhiễm là 7.2%; khoa KB-LCK là 5.1%; khoa Nội là 3.8%;  khoa Nhi là 3.7%; khoa Sản là 1.9%; khoa YHCT không có ca nào chuyển tuyến).                                                      
VIII. Chỉ số 12: Tỷ suất tai nạn thương tích do vật sắc nhọn                                                                     
Nhận xét:  Trong 6 tháng đầu năm 2023 tất cả các khoa, phòng báo cáo không có nhân viên y tế nào bị tai nạn  thương tích do vật sắc nhọn.                                                      
IX. Chỉ số 14:  Tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế                                                                    
Chỉ số 14 Tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế                                                            
Phương pháp tính Tử số [(Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát hài lòng của người thứ 1) / (Tổng số câu hỏi)] + [(Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát hài lòng của người thứ 2) / (Tổng số câu hỏi)] + [(Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát hài lòng của người thứ n) / (Tổng số câu hỏi)].                                                            
Mẫu số Tổng số người được khảo sát.                                                            
Khoa Tổ chức hành chính                                                            
Tần suất BC (tháng) 6 tháng đầu năm                                                            
Kết quả (%) 3174/4532*100=70%                                                            
Nhận xét: Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế 6 tháng đầu năm 2023 là 70%%. Như vậy so sánh với tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế trong 6 tháng đầu năm cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2022 là 69.05%.                                                      
X. Chỉ số 15:  Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh                                                                
Chỉ số 15 Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh                                                          
Phương pháp tính Tử số Số người bệnh hài lòng với các dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị*100%                                                          
Mẫu số Tổng số người bệnh được hỏi                                                          
Khoa Phòng điều dưỡng                                                          
Tần suất BC (tháng) 6 tháng đầu năm                                                          
Kết quả (%) 3043/4092*100=74.4%                                                          
Nhận xét: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2023 là 73%. Như vậy tỷ lệ này giảm so với 6 tháng đầu năm 2022 là 86%.                                                       
     Trên đây là báo cáo thực hiện chỉ số chất lượng tại trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2023.                                                          

69 năm cán bộ Trung tâm Y tế Yên Thế nguyện làm theo lời Bác

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Đã trở thành thông lệ, vào dịp 27/2 hàng năm, toàn thể cán bộ, nhân viên Y tế trong cả nước nói chung, cán bộ nhân viên y tế huyện nhà lại vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành - ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, đó là ngày Bác Hồ kính yêu gửi thư cho cán bộ ngành  Y tế. Mặc dù Bác đã đi xa, thế nhưng lời Bác dạy "phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn; lương y phải như từ mẫu" vẫn vang vọng, thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam.

Năm 2023 vừa qua, cùng với thành tích chung mà huyện Yên Thế đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngành Y tế đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, đạt được kết quả rất quan trọng, công sức đóng góp của các đội ngũ Thầy thuốc là cụ thể, xứng đáng để biểu dương; toàn huyện đã khám bệnh 116.622 lượt, điều trị nội trú 11.202 lượt bệnh nhân; Triển khai thực hiện thêm 03 kỹ thuật mới; đẩy mạnh việc thanh toán viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt; Tiếp tục duy trì thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin gửi nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử; áp dụng chữ ký số lãnh đạo lên văn bản gửi nhận điện tử đạt tỷ lệ đạt 100%; Công tác khám chữa bệnh từ xa tiếp tục duy trì đối với các bệnh viện tuyến trên, đảm bảo đầy đủ các điều kiện kết nối trực tuyến, trong năm 2023, đơn vị đã kết nối tham gia 07 buổi và hội chẩn 03 ca bệnh với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; 02 buổi với Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương; Duy trì tốt việc thực hiện cập nhật dữ liệu trên phần mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân, kết quả đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh từ phần mềm quản lý KCB (HIS) sang cổng V2.0 hàng tháng luôn đạt trên 90%; hoàn thành các chỉ tiêu về khám chữa bệnh cũng như thực hiện có hiệu quả công tác Y tế dự phòng, nhất là công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về dân số và phát triển, được Sở Y tế tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bác sĩ khám bệnh tại khoa Khám bệnh -Liên chuyên khoa TTYT Yên Thế

Với những thành tích mà ngành Y tế huyện nhà đạt được trong những năm qua, nhân kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam; một lần nữa chúng ta khắc tâm và tỏ lòng cảm ơn chân thành, trân trọng đến những người thầy thuốc. Với cuộc sống bình dị giữa đời thường, những" Thiên thần áo trắng " luôn âm thầm lặng lẽ làm công việc nhân đạo vì con người. Rất mong rằng các đồng chí vẫn sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời giữ vững phẩm chất của người Thầy thuốc. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân ngành Y cần rèn luyện thực hiện tốt 12 điều y đức; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, sâu sát thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đến với dân, lắng nghe người dân cần mình những gì, để điều chỉnh và phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân''.

 

Tập huấn chuyên môn cấp cứu người bệnh tại TTYT Yên Thế 

Tự hào với thành tích đã đạt được trong 69 năm qua, mỗi thầy thuốc Trung tâm Y tế Yên Thế xin trân trọng và gìn giữ, tiếp tục phấn đấu, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân đáp ứng nhu cầu xã hội, để Trung tâm Y tế Yên Thế thực sự là nơi chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người dân một cách tốt nhất, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người dân. Với tinh thần ngày 27/2, các thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Yên thế nguyện làm theo lời Bác dạy, thật thà đoàn kết, yêu thương người bệnh, không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ứng xử thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân./.

 

                                                                                             BS. Vương Thái

Thư mời báo giá hàng hóa

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá hàng hóa (gói thầu mua sắm khí y tế phục vụ cấp cứu người bệnh)

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá hàng hóa

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Chủ động phòng chống bệnh cúm mùa

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính khá phổ biến, là tình trạng nhiễm vi rút đường hô hấp cấp với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm A, cúm B, cúm C... Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Hiện nay đang là mùa đông xuân, thời tiết lạnh ẩm, ô nhiễm môi trường, tập trung đông người tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút cúm phát triển và lây lan. Trẻ em, người già, người có sức đề kháng kém là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và mắc các bệnh về Cúm mùa.

Cúm mùa thường lưu hành quanh năm nhưng thường tập trung vào một thời điểm nhất định tùy thuộc theo khu vực địa lý. Nhiều nghiên cứu cho rằng virus cúm lây lan trong không khí một cách dễ dàng, đặc biệt là ở điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thấp. Vì vậy, dịch cúm mùa có xu hướng lan rộng vào mùa đông và mùa xuân, các chuyên gia cảnh báo đỉnh điểm của mùa cúm tại Việt Nam có thể rơi vào tháng 3-4 hoặc 9-10 hàng năm. Với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thời tiết thay đổi thất thường kèm theo tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng chính là điều kiện thuận lợi để virus cúm theo mùa phát triển và lây lan.

Vào thời điểm xuất hiện dịch cúm mùa chúng ta cần hết sức chú ý, đặc biệt là đề phòng các biểu hiện của bệnh cúm ác tính. Các bệnh cúm ác tính có thể gây nên tổn thương phổi rất nhanh chóng, thường trong vòng khoảng 3-5 ngày, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Các biểu hiện cúm ác tính khá giống với cúm thông thường nhưng có thể gây tổn thương phủ tạng. Do đó, bất kỳ ai cũng không nên chủ quan với cúm, đặc biệt là vào thời điểm dịch cúm bùng phát.

Triệu chứng nghiêm trọng của Bệnh Cúm

Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Các triệu chứng của bệnh cúm A/B thường xuất hiện đột ngột, thường xuất hiện sau 1 đến 2 ngày sau khi tiếp xúc với virus, các triệu chứng có thể kéo dài 2 đến 5 ngày và thường khỏi sau 7 đến 10 ngày. Khi mắc cúm A/B thường xuất hiện các triệu chứng: Sốt cao trên 38 độ C kéo dài khoảng 1 - 2 ngày đối với những trường hợp nặng có thể sốt trên 40oC (thường gặp ở trẻ em); Ớn lạnh; Hắt hơi, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, ho; Đau họng; Đau đầu, mệt mỏi, đau nhức các khớp, cơ; Dạ dày thường có cảm giác khó chịu, chán ăn; Một số người xuất hiện những triệu chứng nặng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy; Nặng hơn nữa sẽ có triệu chứng khó thở, viêm phổi.

Tiêm phòng Cúm tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

Để chủ động phòng chống cúm mùa, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau:

 1. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.

 2. Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.

 3. Tiêm vắc xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng chống cúm. 

 4. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; Sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết.

 5. Người dân không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng vi rút (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc.

  6. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời./.

                                                          BS. Vương Thái

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

   |  

Chiều 29/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Giám đốc Sở Y tế.

Theo đó, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971) - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm (60 tháng), từ ngày 01/01/2024.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có tân Giám đốc- Ảnh 1.

Bắc Giang bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế.

Tại hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh y tế là những lĩnh vực quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do vậy, người đứng đầu những lĩnh vực này đòi hỏi có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và trách nhiệm cao.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có tân Giám đốc- Ảnh 2.

Ông Lê Ánh Dương trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Y tế.

Ông Dương cũng mong muốn với cương vị mới, tân Giám đốc Sở Y tế tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, không ngừng tìm tòi đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra tham mưu kịp thời, chính xác cho tỉnh các chính sách về y tế. Từ đó mang lại lợi ích cho người dân, phát huy trí tuệ tập thể, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

 

Bảo đảm an toàn thực phẩm ngày Tết

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Với điều kiện thời tiết ở nước ta, ở miền Bắc vào dịp Tết thường có mưa phùn, ẩm ướt, giá rét thất thường, dễ làm hư hỏng thức ăn. Vào dịp Tết, việc sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm giả còn khá phổ biến, giả về chất lượng, công dụng, giả về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghệ, nguồn gốc xuất xứ. Hàng thực phẩm nhập khẩu (kể cả chính ngạch và nhập lậu) cũng tăng lên một cách bất thường cả chủng loại lẫn số lượng; cả hàng thật, hàng giả.

Để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh, mỗi gia đình cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm:

- Không sử dụng phụ gia, phẩm màu độc hại trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm như: Các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về trang thiết bị dụng cụ và điều kiện về con người tham gia sản xuất, chế biến, tiếp xúc với thực phẩm.

- Đảm bảo có đầy đủ các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan theo quy định hiện hành; đảm bảo thực hiện tốt quy chế nhãn mác; các quy định về bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

2. Các cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm:

- Chỉ kinh doanh, bán những loại thực phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn cho người tiêu dùng.

- Tuyệt đối không buôn, bán hàng thực phẩm giả.

- Chú ý các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn trong bảo quản tại kho hàng, cửa hàng và trong quá trình vận chuyển lưu thông.

3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ở các chợ, khu vực lễ hội cần đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn như:

- Đảm bảo có đủ nước sạch

- Có dụng cụ riêng gắp thức ăn chín, không để lẫn thức ăn chín và sống.

- Nơi chế biến thực phẩm phải sạch, cách biệt nguồn ô nhiễm (cống, rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, nơi bày bán gia súc, gia cầm).

- Người làm dịch vụ chế biến thức ăn phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và Giấy khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

- Nhân viên phải có đủ tạp dề, mũ, khẩu trang khi bán hàng.

- Không được dùng phụ gia và phẩm mầu không được phép sử dụng cho thực phẩm.

- Thức ăn phải được bày bán trên giá cao hơn 60cm so với mặt đất.

- Thức ăn phải được bày bán trong tủ kính; được bao gói hợp vệ sinh.

- Có dụng cụ chứa đựng chất thải riêng, kín, không để vương vãi, ứ đọng và được dọn sạch đi hàng ngày.

4. Ở mỗi bếp ăn, hộ gia đình cần thực hiện đẩy đủ 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn như sau:

1. Chọn thực phẩm an toàn.

2. Nấu kỹ thức ăn.

3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.

4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín

5. Đun kỹ lại thực phẩm trước khi ăn

6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín

7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ

8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo, sạch sẽ

9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loại côn trùng, loài gặp nhấm và các loài động vật khác.

10. Sử dụng nguồn nước sạch./.

                                                        BS. Vương Thái

 

Thư mời báo giá sữa chữa máy xét nghiệm huyết học Celltac ES

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá vật tư y tế cho dự án 7 (lần 2)

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá phim X-quang (lần 2)

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá vật tư y tế (lần 2.1)

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá vật tư y tế (lần 2)

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá vật tư y tế

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá sửa chữa bo mạch điều khiển bộ xử lý ảnh hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus Model: CV-V1 Serial: 1401393

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá phim X-quang

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thừa uỷ quyền của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, chiều ngày 08/01/2024, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Yên Thế,  Trung tâm Y tế đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý thuộc trung tâm.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Doanh Phương, bí thư Đảng uỷ, giám đốc TTYT, các đồng chí Lãnh đạo đơn vị, các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các tổ chức chính trị- xã hội: Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Trưởng phụ trách các khoa, phòng, Trạm y tế, 23 viên chức quản lý được bổ nhiệm lại, 01 viên chức bổ nhiệm Phó Trưởng Trạm y tế xã An Thượng .

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe đại diện phòng Tổ chức Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 03 vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó Trưởng Trạm Y tế xã An Thượng; bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa/ phòng, Phó Trưởng khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng/ Kỹ thuật viên trưởng khoa phòng TTYT.

Đồng chí Nguyễn Doanh Phương, bí thư Đảng uỷ, giám đốc TTYT trao  Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 03 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Y tế.

Thừa uỷ quyền của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, Đồng chí Nguyễn Doanh Phương, bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TTYT đã trao các Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 03 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Y tế. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo Trung tâm đã trao các Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Trạm Y tế xã An Thượng, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa/ phòng, Phó Trưởng khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng/ Kỹ thuật viên trưởng khoa phòng TTYT.

Thay mặt các đồng chí Phó Giám đốc được bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ, đồng chí Long Thị Lương- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế đã phát biểu tiếp tục nhận nhiệm vụ; đồng chí tin tưởng trên cương vị của mình sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Long Thị Lương, Phó Giám đốc TTYT trao Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng khoa/ phòng, Phó Trưởng khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng/ Kỹ thuật viên trưởng khoa phòng TTYT.

 Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa/ phòng, Phó Trưởng khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng/ Kỹ thuật viên trưởng khoa phòng TTYT, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Dân số và Truyền thông đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng tập thể TTYT đã đồng hành, giúp đỡ trong nhiệm kỳ qua; trong nhiệm kỳ tới sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở, tôn trọng lắng nghe tâm tư nguyện vọng, góp ý của đồng nghiệp và nhân dân, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                           Hoàng Loan.

 

Thư mời báo giá sửa chữa máy Xét nghiệm Huyết học ABX Micros ES 60

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư mời báo giá giấy in ảnh siêu âm đen trắng

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Tin hoạt động Tin hoạt động

Đã trở thành thông lệ, vào dịp 27/2 hàng năm, toàn thể cán bộ, nhân viên Y tế trong cả nước nói chung, cán bộ nhân viên y tế huyện nhà lại vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3868

Số lượt truy cập: 26539219