|
Views:
Font size: A- A A+
I.BAN GIÁM ĐỐC
 
1.Giám đốc trung tâm
– Họ và tên: Nguyễn Doanh Phương
– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II
– Chức vụ: Giám đốc trung tâm, Bí thư đảng ủy
– Số điện thoại: 0982.901.872
– Mail: phuongbslg@gmail.com,
2. Phó giám đốc
– Họ và tên: Tăng Ngọc Chân
– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
– Chức vụ: Phó giám đốc, Phó bí thư đảng ủy 
– Số điện thoại:0915.466.626
– Mail: tangngoctran@gmail.com
 
3 Phó giám đốc
– Họ và tên: Long Thị Lương
– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
– Chức vụ: Phó giám đốc , Chủ tịch công đoàn trung tâm
– Số điện thoại:0917.325.686
– Mail: luongbvyt@gmail.com
4. Phó giám đốc
- Họ và tên: Nông Trường Tâm
- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Số điện thoại: 0915.699.365
- Mail: tam.ytbg@gmail.com
I. Các phòng chức năng:
1.1 Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Phụ trách phòng: Phạm Thị Thảo - SĐT: 0913002386
–  Nhân sự: Tổng số 07 cán bộ
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ của Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện; Tổ chức công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện công tác thống kê, báo cáo lưu trữ hồ sơ bệnh án.
1.2. Phòng Hành chính – Quản trị & Tổ chức
– Phụ trách phòng: Hà Văn Trường - SĐT: 0818208898
– Nhân sự: Tổng số 13 cán bộ
– Vị trí, chức năng nhiệm vụ: Phòng hành chính – Quản trị và tổ chức là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị và tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện; Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế.
1.3. Phòng Tài chính kế toán
–  Trưởng phòng:  Nguyễn Đình Quảng - SĐT: 0943676635
                       2. Nguyễn Thị Kim Dung
– Nhân sự: Tổng số 09 cán bộ
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Phòng tài chính kế toán  là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện trước giám đốc về hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
1.4. Phòng điều dưỡng
– Trưởng phòng: ĐD CKI. Nguyễn Hải Đường - SĐT: 0986565432
– Nhân sự: Tổng số 04 cán bộ
– Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Phòng điều dưỡng là phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ:
a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện,
d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
h) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
i) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

User Online:1831

Total visited: 28223270